گزارش های مدیریتی سیستم پروسس میکر فارسی

سیستم مدیریت فرایند پروسس میکر به منظور سازماندهی تمامی فرایند های موجود در سازمان مستقر می شود و پس از استقرار سیستم در فازهای بعدی کارآیی آن مشخص می شود.

مهمترین و شاید اصلی ترین دلیل استقرار سیستم های مدیریت فرایند پروسس میکر ( و اصولا هر سیستم مدیریت فرایند دیگری) گزارش های مدیریت می باشد.

گزارش های مدیریتی مشخص کننده گلوگاه های سیستم و همچنین رسوب فرایند ها در قسمت های مختلف سازمان است که یک مدیر با علم به این موضوع تصمیمات مدیریت مشخصی در جهت رفع نواقص موجود در بخش های مختلف سازمان اتخاذ می کند.

تصمیمات مدیریتی در حوزه های مختلف نیازمند گزارشهای مدیریتی دقیق و البته معتبر می باشد.

سیستم مدیریت فرایند پروسس میکر این امکان را به ما می دهد که گزارش های مدیریت دقیق و معتبری از نحوه عملکرد بخش های مختلف سازمان بدست آوریم.

در ادامه گزارش های مختلف مدیریت به صورت کامل بررسی خواهد شد…