پشتیبانی پروسس میکر فارسی

پشتیبانی پروسس میکر فارسی

پس از استقرار سیستم مدیریت فرایند (BPMS) پروژه در فاز پشتیبانی قرار می گیرد

فاز پشتیبانی شامل پشتیبانی آموزشی و پشتیبانی فنی سیستم مدیریت فرایند می باشد و در این فاز علاوه بر رفع اشکالات و ایرادات کاربران نهایی سیستم ،  توسعه و بروزآوری سیستم نیز مورد توجه قرار می گیرد.