پشتیبانی فنی سیستم مدیریت فرایند پروسس میکر فارسی

در فاز پشتیبانی سیستم مدیریت فرایند پروسس میکر تمامی مشاوره ها و اقدامات فنی مورد نیاز جهت نگهداری و توسعه سیستم انجام می شود.

در خواست های جدید جهت اضافه شدن فرایند های جدید ، ویرایش فرایندهای قبلی و تمام نیاز های فنی جهت توسعه سیستم در این فاز به عهده تیم پشتیبانی کننده پروسس میکر می باشد.

در این فاز پشتیبانی آموزشی از کاربران نهایی سیستم نیز انجام می شود که در بخش پشتیبانی آموزشی تشریح شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آدرس ایمیلی زیر در ارتباط باشید

info@processmaker3.ir