مدیریت بهتر سرمایه انسانی

زمانی که شما از سیستم مدیریت فرایند پروسس میکر استفاده می کنید تمامی نقاط رسوب مکاتبات و گردش کار فرایندی سازمان مشخص می شود. این سیستم به همراه گزارش های مدیریتی که ارائه می دهد به مدیران ارشد و میانی سازمان کمک می کند تا گلوگاه های سازمان را شناسایی کرده و با اختصاص بهتر و مناسب تر سرمایه انسانی ، روند انجام فرایند ها در سازمان را بهبود ببخشند.

سرمایه انسانی هر سازمان جز اصلی و البته حیاتی هر سازمانی به شمار می رود که در صورتی که به درستی مدیریت نشود می تواند هزینه های اضافی و البته سنگینی را به سازمان تحمیل کند.

ابزارهای مدیریتی زیادی برای ارزیابی عملکرد سازمانی وجود دارد که بخش های مختلف سازمان را بررسی کرده و خروجی مناسبی از گزارشهای عملکرد پرسنل و واحد ها ارائه می دهد.

یکی از ابزارهای مفید و کاربردی در زمینه ارزیابی عملکرد پرسنل و واحد ها ، سیستم مدیریت فرایند پروسس میکر می باشد که به مدیریت بهتر سرمایه انسانی سازمان کمک ویژه ای می کند.