فرم های طراحی شده : فرم ماموریت

  • نام فرم : فرم ماموریت
  • شروع کننده فرم : تمامی واحد ها
  • دریافت کننده نهایی فرم : واحد سرمایه انسانی
  • توضیحات فرم :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


خدمات آموزشی و فنی پروسس میکر نسخه 3 به زبان فارسی