فرم های طراحی شده : فرم درخواست اشتغال به کار

  • نام فرم : فرم درخواست اشتغال به کار
  • شروع کننده فرم : تمامی پرسنل سازمان
  • دریافت کننده نهایی فرم : واحد سرمایه انسانی (مالی و اداری)
  • توضیحات فرم :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


خدمات آموزشی و فنی پروسس میکر نسخه 3 به زبان فارسی