خدمات پشتیبانی آموزشی پروسس میکر۳ فارسیخدمات پشتیبانی آموزشی پروسس میکر فارسی در سه زمینه زیر ارائه شده است:

  • آموزش راهبری سیستم مدیریت فرایند پروسس میکر
  • آموزش کاربری سیستم مدیریت فرایند پروسس میکر
  • آموزش برنامه نویسی و توسعه سیستم مدیریت فرایند پروسس میکر