خدمات آموزشی پروسس میکر فارسی

خدمات آموزشی پروسس میکر فارسی در سه زمینه زیر ارائه شده است:

  • آموزش راهبری سیستم مدیریت فرایند پروسس میکر
  • آموزش کاربری سیستم مدیریت فرایند پروسس میکر
  • آموزش برنامه نویسی و توسعه سیستم مدیریت فرایند پروسس میکر

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از آدرس پست الکترونیک info@processmaker3.ir استفاده نمایید.