استقرار BPMS | پروسس میکر ۲

تیم پروسس میکر ۳ در زمینه نصب و راه اندازی و همچنین استقرار سیستم مدیریت فرایند در چندین سازمان به صورت مشاوره ای ، پروژه های موفقی را به انجام رسانیده است.

سیستم مدیریت فرایند پروسس میکر (فارسی) در سازمان ها با یک طرح اولیه وبا فازبندی منظم در بازه زمانی ۳ الی ۶ ماهه مستقر شده و پس از آن در فاز استقرار قرار می گیرد.

مهمترین بخش در فاز استقرار پروژه برگزاری فاز شناخت دقیق به منظور تعیین نیاز های مهم و ضروری سازمان است.

برای برقراری ارتباط با تیم استقرار سیستم مدیریت فرایند پروسس میکر ۳ می توانید از آدرس ایمیل info@processmaker3.ir استفاده نمایید.