استقرار و راه اندازی پروسس میکر ۳

استقرار و راه اندازی سیستم های مدیریت فرایند (BPMS) در سازمان ها با توجه به نیاز های سازمان در چند فاز مختلف انجام می گیرید

فاز های معمول استقرار به شرح زیر می باشد

  • فاز شناخت
  • فاز تحلیل و طراحی فرایند ها
  • نصب و استقرار سامانه
  • پیاده سازی فرایندها در فاز پایلوت
  • پیاده سازی فرایندها در فاز عملیاتی
  • توسعه سیستم
  • تحویل به فاز پشتیبانی