آموزش پروسس میکر ۳: درس چهارم

خلاصه

در درس قبلی کاربران و چارت سازمانی را وارد کردیم. در این درس به ادامه ورود اطلاعات پایه سازمان می پردازیم و سعی می کنیم در مورد ورود اطلاعات پایه نکات مهم و اساسی را تشر یح کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


خدمات آموزشی و فنی پروسس میکر نسخه 3 به زبان فارسی