آموزش پروسس میکر ۳: درس پنجم

خلاصه

در این درس به نقطه ای رسیده ایم که اطلاعات پایه سازمانی وارد شده است و ما آماده طراحی اولین فرایند خود در سیستم پروسس میکر هستیم. فرایند مرخصی که یک فرایند بسیار ملموس و آشنا برای همه پرسنل سازمان است را تشریح و سپس به طراحی آن فرایند می پردازیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


خدمات آموزشی و فنی پروسس میکر نسخه 3 به زبان فارسی