آموزش پروسس میکر ۳: درس هفتم

خلاصه

در این درس در مرحله ای هستیم که هم فرم مرخصی و هم فرایند مربوط به آن طراحی شده است و باید آنرا تست کرده و اشتباهات احتمالی آنرا رفع نمایید. یک سناریو به عنوان سناریو حالت اول در نظر می گیریم و فرم را گردش می دهیم و موارد مربوط به آنرا بررسی می کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


خدمات آموزشی و فنی پروسس میکر نسخه 3 به زبان فارسی