آموزش پروسس میکر ۳: درس نهم

خلاصه :

در این درس فرم ماموریت را به عنوان یک فرم جدید تشریح می کنیم و حالت های مختلف آنرا به عنوان یک فرایند بررسی می کنیم و به صورت گرافیکی تصویری از گردش کار استاندارد ان در سازمان ها ارائه می دهیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


خدمات آموزشی و فنی پروسس میکر نسخه 3 به زبان فارسی