آموزش پروسس میکر ۳: درس دوازدهم

خلاصه

در این درس ، یک سناریو برای گردش فرایند ماموریت تشریح شده و سپس مطابق این سناریو ، فرم ماموریت گردش داده می شود. این فرم در یک حالت گردش داده می شود و حالت های دیگر به عنوان تمرین به شما واگذار می شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


خدمات آموزشی و فنی پروسس میکر نسخه 3 به زبان فارسی